Terms & Conditions

Regulamin świadczenia usług przez Biblioteka Ubrań sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę świadczenia usług przez Biblioteka Ubrań sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej: bibliotekaubran.pl. Podmiotem świadczącym usługi jest Biblioteka Ubrań sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łubinowej 1 C / 3, 52-210 Wrocław zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665657 o kapitale zakładowym 5 000,00 zł.

Biblioteka oferuje wynajem na czas określony modnych ubrań dostępnych w serwisie. Zakładając konto w Serwisie wyrażacie Państwo zgodę na warunki korzystania z usług Biblioteki zawarte w niniejszym Regulaminie. Wszystkie oferowane ubrania oraz akcesoria stanowią własność Biblioteki.


1. Definicja pojęć

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Biblioteka - Biblioteka Ubrań sp. z o.o.,
Korzystający - osobę fizyczna wynajmującą ubrania oraz akcesoria oferowane przez Bibliotekę, mającą co najmniej 18 lat (osoba pełnoletnia) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w imieniu własnym i na swoją rzecz, zarejestrowana i posiadająca aktywne konto w Serwisie,
Serwis - strona internetowa bibliotekaubran.pl,
Schowek - indywidualny dla każdego Korzystającego rachunek przedpłacony w koncie Korzystającego, którego stan jest wyświetlany w Serwisie, służący do wpłacania przez Korzystającego środków potrzebnych do uiszczenia opłat z tytułu korzystania z usługi, w tym najmu Ubrań oraz Kaucji. W przypadku braku możliwości pobrania opłat ze środków pochodzących z kuponów rabatowych lub kart płatniczych Korzystającego, Biblioteka uprawniona jest do obciążenia Schowka debetem w wysokości należnych opłat,
Zamawiam - przycisk „Zamawiam”, dostępny w serwisie którego kliknięcie potwierdza złożenie zamówienia,
Kupuję - przycisk „Kupuję”, którego kliknięcie potwierdza zakup abonamentu,
Kaucja - kwota pieniężna wpłacana przy wykupie abonamentu do Schowka przeznaczona na zabezpieczenie ewentualnych kosztów naprawy bądź wymiany ubrań,
Konto
Korzystającego
- konto założone przez Korzystającego w ramach Serwisu z którego możliwe jest zarządzanie wykupionymi usługami i wprowadzonymi danymi,
Ubrania - ubrania, galanteria oraz dodatki do ubioru oferowane przez Bibliotekę.


2. Zasady wynajmu ubrań.


a. W celu korzystania z usług Biblioteki oferowanych w Serwisie należy zarejestrować konto w Serwisie oraz zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.
b. W celu zarejestrowania konta w Serwisie należy podać następujące dane:

- adres poczty elektronicznej Korzystającego,
- numer telefonu komórkowego,
- hasło do Konta Korzystającego,
- imię i nazwisko,
- adres korespondencyjny,
- PESEL Korzystającego,
- adres zamieszkania Korzystającego,

c. Korzystający zostanie poinformowany o pozytywnie zakończonej weryfikacji danych osobowych oraz zakończeniu procesu rejestracji poprzez zmianę w Serwisie statusu Konta Korzystającego na aktywne. W toku dalszego korzystania z Usługi Użytkownik ma obowiązek dokonywać niezwłocznej aktualizacji danych podanych podczas rejestracji.

d. Wynajem ubrań następuje przez wykup jednego z wybranych pakietów oferowanych przez Bibliotekę.

e. Rozmiary rzeczy są dokładnie opisane przy każdym ubraniu w Serwisie. Korzystający powinien zapoznać się z rozmiarami przy ubraniach oferowanych w Serwisie. Ze względu na charakter świadczonych usług Biblioteka nie dopuszcza możliwości wymiany ubrania ze względu na źle dobrany rozmiar.

f. Konto Korzystającego aktywne jest do chwili jego usunięcia w związku z odstąpieniem albo wypowiedzeniem przez Korzystającego umowy o świadczenie Usługi korzystania z Serwisu, przy czym Konto Korzystającego będzie aktywne do czasu zakończenia realizacji będącego w toku abonamentu. Usunięcie Konta Korzystającego jest możliwe po przesłaniu stosownego oświadczenia na adres Biblioteki lub jego likwidacji za pośrednictwem Serwisu.

g. Warunkiem koniecznym dla każdorazowego rozpoczęcia korzystania przez Korzystającego z usług Biblioteki jest spełnienie następujących warunków:

- posiadanie zarejestrowanego i aktywnego Konta Korzystającego,
- wykup pakietu i zamówienie ubrań,
- wskazanie ważnej karty płatniczej akceptowanej przez operatora płatności bezgotówkowych Tpay.com;
- Korzystający wyraża zgodę na możliwość przeprowadzenia przez operatora płatności bezgotówkowych weryfikacji ważności wskazanej karty płatniczej oraz możliwość jej obciążenia. Weryfikacja następuje poprzez obciążenie karty Korzystającego kwotą 1 zł brutto, która następnie zwracana jest Korzystającemu w ciągu 24 h.


3. Abonamenty. Metody płatności.

a. Biblioteka oferuje następujące Abonamenty do wyboru:

- miesięczny - 249,00 zł. W ramach danego abonamentu Korzystający może zamówić cztery ubrania na czas korzystania 30 dni.
- jednorazowy - 97,00 zł. W ramach danego abonamentu Korzystający może zamówić cztery ubrania na czas korzystania 3 dni.

Abonamenty mogą być łączone. Zamówienie mniejszej ilości ubrań, niż możliwe w ramach danego pakietu nie powoduje obniżenia ceny pakietu.

b. Wykup pakietu następuje poprzez zalogowanie się do Serwisu, po podaniu loginu oraz hasła. Serwis umożliwia automatyczne logowanie na podstawie zapamiętanego adresu e-mail oraz hasła Korzystającego, po wyrażeniu zgody przez Korzystającego. Następnie należy zaznaczyć wybrany pakiet do którego doliczona będzie kwota kaucji w wysokości 50 zł. Kaucja będzie zwrócona w terminie 7 dni od zakończenia pakietu i bezusterkowego odbioru zwróconych ubrań. Kaucja jest pobierana od każdego wybranego pakietu.

c. Dokonywanie opłaty za pakiet następuje:

- przy użyciu karty płatniczej za pomocą zlecenia stałego (ZS) dla kart płatniczych: Visa, Visa Electron lub
- szybkimi płatnościami Tpay.com.

d. Korzystający zobowiązuje się do niewycofywania zlecenia stałego lub przelewu bankowego przez cały okres trwania Abonamentu oraz do zapewnienia odpowiednich środków na rachunku bankowym przez cały okres trwania pakietu. Udostępnienie możliwości dokonania pierwszego Zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Biblioteki opłaty za pierwszy okres rozliczeniowy danego pakietu oraz kaucji. Brak środków potrzebnych do opłacenia pakietu oraz kaucji powoduje zablokowanie możliwości wykupu pakietu.

e. Biblioteka może przyznać Korzystającemu kupony rabatowe na odrębnych zasadach, do wykorzystania w celu najmu Ubrań. Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze. Zgromadzone przez Korzystającego w ramach kuponów rabatowych środki będą pobierane w pierwszej kolejności w celu zrealizowania płatności.

f. W przypadku braku wystarczających środków z kuponów rabatowych, Biblioteka Korzystający będzie zobowiązany do wpłaty pozostałej kwoty.

j. Biblioteka nie przechowuje danych karty płatniczej Korzystającego. Dane karty płatniczej Korzystającego są przechowywane wyłącznie przez operatora płatności bezgotówkowych. Procedura płatności oraz procedury reklamacji operatora płatności bezgotówkowych znajdują się pod adresem:

k. W chwili zakończenia najmu Ubrań w historii transakcji udostępniony zostanie Korzystającemu raport, z którego wynikają naliczone opłaty.

l. Podsumowanie wszystkich opłat będzie widoczne na koncie Korzystającego w Serwisie.

m. Każdorazowo dla Korzystającego, który zakończył najem Ubrań, zostanie dostarczona (drogą elektroniczną na adres e-mail Korzystającego) faktura VAT obejmująca zestawienie kosztów najmu Ubrań.


4. Realizacja Zamówienia.

a. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu Zamówienia w Serwisie.

b. Po dokonaniu zamówienia Biblioteka przesyła na wskazany przez Korzystającego adres mailowy potwierdzenie złożonego Zamówienia. Zamówione ubrania są przesyłane w ciągu od trzech do pięciu dni roboczych na adres wskazany przez Korzystającego.

c. Po otrzymaniu zamówienia należy zapoznać się z dostarczonymi ubraniami. Ubrania są przesyłane czyste, wyprane / wyczyszczone oraz gotowe do użytku. Są zaopatrzone w metkę Biblioteki. Zerwanie metki potwierdza zgodność ubrań z zamówieniem oraz stanowi bezusterkowy odbiór ubrania przez Korzystającego. Zrywając metkę akceptujecie Państwo dostarczone ubrania i tracicie prawo do reklamacji co do jakości ubrań.

d. Jeżeli Ubrania noszą ślady uszkodzeń, Korzystający powinien je przed zerwaniem metki zgłosić za pośrednictwem maila: hello@bibliotekaubran.pl lub zrezygnować najmu.

e. W przypadku negatywnej oceny stanu technicznego Ubrań, a także według swobodnego uznania Korzystającego, Korzystający uprawniony jest do kontynuowania najmu lub do odstąpienia od najmu, przy czym Korzystający ma prawo do odstąpienia od najmu do momentu upływu jednego dnia od otrzymania ubrań nie później, niż do momentu zerwania metki. W przypadku zasadnego odstąpienia od wynajmu Ubrań Korzystający nie zostanie obciążony opłatami za najem Ubrań.

f. W przypadku niewskazania uszkodzenia Ubrań Korzystający może zostać wezwany przez Bibliotekę do naprawienia szkody związanej z uszkodzeniem Ubrań.


5. Sposób korzystania z ubrań.

a. Z ubrań należy korzystać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Korzystając z udostępnionych przez Bibliotekę ubrań zobowiązujecie się Państwo dbać o wynajęte ubrania. Korzystający jest zobowiązany do pielęgnacji ubrań w sposób wskazany w ulotce przesłanej wraz z ubraniem.

b. Z ubrań może korzystać tylko Korzystający posiadający wykupiony Pakiet, który zamówił dane ubranie.

c. Korzystający jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody lub utratę ubrań, które wykraczają poza normalne ślady użytkowania. Normalnymi śladami użytkowania są w szczególności usuwalne plamy, brakujące guziki, odstające nitki. W przypadku szkód wykraczających poza ślady normalnego użytkowania wyrażacie Państwo zgodę na pokrycie kosztów naprawy lub ich wymiany.

d. Korzystający nie może zrywać / odcinać metek znajdujących się na ubraniach. Jedyną metka, która może zostać odcięta jest metka przeznaczona do akceptacji przesłanego ubrania. W przypadku odcięcia metki innej niż przeznaczonej do akceptacji ubrania Korzystający powinien w miarę możliwości przy zwrocie ubrań włożyć ją do przesyłki zwrotnej.


6. Zwrot ubrań.

a. Biblioteka przejmuje pranie lub czyszczenie ubrań.

b. Biblioteka dokonuje weryfikacji zwróconych ubrań w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu ubrań. Potwierdzenie zwrócenia ubrań w stanie nieuszkodzonym następuje w formie protokołu odbioru sporządzonego przez pracowników Biblioteki. Informacje o wyniku odbioru zwróconych ubrań zostanie zamieszczona w Serwisie na Koncie Użytkownika.

c. W przypadku zastrzeżeń co do stanu zwróconych ubrań Biblioteka informuje Korzystającego w terminie trzech dni od dokonania odbioru o zauważonych uszkodzenia oraz o kosztach ich naprawy / wymiany. Korzystający jest zobowiązany w terminie trzech dni od poinformowania o kosztach naprawy, wymiany ubrań do uiszczenia wskazanej kwoty.  W przypadku braku uiszczenia wskazanej kwoty w wyznaczonym terminie Biblioteka jest uprawniona do pokrycia kosztów naprawy ubrań bądź ich wymiany z kaucji wpłaconej przez Korzystającego.

a. Ubrania są odbierane bez zastrzeżeń, jeżeli nie posiadają śladów zużycia lub są to ślady użytkowania wskazane w punkcie 5. c.

b. Zwrot ubrań następuje za pośrednictwem kuriera. W każdej paczce z przesłanym ubraniem znajduje się formularz zwrotny. Po upływie okresu wypożyczenia należy ubranie zapakować do opakowania, przykleić formularz zwrotny oraz nadać wyznaczonemu przez Bibliotekę kurierowi.

c. Przesyłkę należy nadać w terminie wyznaczonym przez Bibliotekę Ubrań wynikającym z terminu upływu okresu korzystania wynikającego z Pakietu. Koszty przesyłki przez wskazanego przez Bibliotekę kuriera ponosi Biblioteka.

d. W przypadku opóźnienia w nadaniu przesyłki Korzystający zobowiązuje się pokryć koszty dodatkowego odbioru przesyłki przez kuriera. Niezależnie od obowiązku poniesienia kosztów dodatkowego odbioru przesyłki przez kuriera Korzystający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień opóźnienia od każdej niezwróconej części ubrania. W przypadku braku uiszczenia wskazanej kwoty w wyznaczonym terminie Biblioteka jest uprawniona do pokrycia kosztów dodatkowego odbioru przesyłki oraz kary umownej z kaucji wpłaconej przez korzystającego lub ustanowionej blokady środków na rachunku bankowym.

e. Niezależnie od pkt 6.d. nienadanie przesyłki w terminie trzech dni od upływu okresu korzystania wskazanemu kurierowi może skutkować zablokowaniem konta Korzystającego, rozwiązaniem umowy z skutkiem natychmiastowym z winy Korzystającego.

f. Biblioteka informuje, iż nie oddanie ubrań w terminie może wypełniać znamiona przestępstwa przywłaszczenia określonego w art. 284 Kodeksu Karnego


7. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

a. Korzystający może w terminie 14 dni od dnia wykupu abonamentu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

b. W przypadku odstąpienia od umowy Biblioteka zwraca Korzystającemu w terminie 14 dni wszystkie pobrane opłaty, które nie zostały wykorzystane na usługi oferowane przez Bibliotekę.

c. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

d. Zwrotu płatności Biblioteka dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

e. Zwolnienie od kosztów i zwrot opłat w całości nie występuje w przypadku kiedy Korzystający w terminie 14 dni od zawarcia umowy skorzysta z wykupionego Abonamentu i zamówi wybrane ubranie. W takim przypadku Korzystający ponosi koszt jednomiesięcznego wykupionego Abonamentu.

f. Korzystający może odstąpić od umowy przez:

- wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Biblioteki (formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu),
- przez wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Koncie Korzystającego.

g. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Biblioteka odsyła Korzystającemu potwierdzenie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

h. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wykluczenia z możliwości korzystania z usług Biblioteki w stosunku do rażąco nieuczciwego klienta. Przez rażąco nieuczciwego klienta należy rozumieć osobę, która w szczególności nie dokonała zwrotu otrzymanych ubrań, zwróciła ubrania w stanie zniszczonym związanym z korzystaniem z ubrań niezgodnie z ich przeznaczeniem i odmawia pokrycia naprawy / wymiany ubrań oraz inne zachowania nieuczciwe w obrocie konsumenckim.


8. Reklamacje. Gwarancje Biblioteki. Rozwiązywanie sporów.

a. Biblioteka gwarantuje, iż przesłane ubrania odpowiadają jakości opisanej w Serwisie. Jednocześnie Biblioteka wskazuje, że ze względu na charakter świadczonych usług tj. wynajem ubrań mogą one zawierać ślady lekkiego normalnego zużycia spowodowanych między innymi ich praniem lub czyszczeniem. Mogą również wystąpić drobne rozbieżności pomiędzy wyglądem ubrań na zdjęciach serwisu a wyglądem przesłanego egzemplarza związane z wykonanymi ewentualnymi poprawkami(np. wymiana guzików na inne niż identyczne) – w każdym przypadku informacja o ewentualnych rozbieżnościach będzie znajdowała się przy opisie ubrania w Serwisie. W pozostałych zakresie Biblioteka gwarantuje, iż przesłane ubrania nie będą zawierały wad wpływających na estetykę lub funkcjonalność ubrań tzn. np. braku guzików, plam itp. Biblioteka pielęgnuje ubrania za pomocą neutralnych środków czyszczących tzn. nie wpływających na osoby alergiczne.    

b. Po otrzymaniu ubrania należy je sprawdzić czy zgadza się z złożonym zamówieniem. Odcięcie metki na ubraniu oznacza akceptację przesłanego ubrania. Odcięciu podlega jedynie metka Biblioteki przeznaczona do dokonania akceptacji ubrania. Pozostałych metek należy nie odcinać. W przypadku odcięcia innej metki, niż przeznaczonej do akceptacji ubrania Korzystający powinien ją włożyć do przesyłki w której będzie odsyłał ubrania.

c. W przypadku otrzymania ubrania niezgodnego z złożonym zamówieniem reklamację zgłasza się przez wysłanie Bibliotece zgłoszenia za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie, maila kontaktowego: hello@bibliotekaubran.pl lub pisemnie.

d. W zgłoszeniu należy podać na czym polega niezgodności zamówionego towaru (np. inne ubranie, niż zamówione, wady ubrania uniemożliwiającego jego używania), dołączyć zdjęcie przesłanego ubrania(w tym zdjęcie z metką Biblioteki).

e. W celu szybszego rozpatrzenia reklamacji zaleca się wysyłanie zgłoszenia drogą elektroniczną(za pomocą formularza lub wiadomości mailowej). W przypadku wysłania zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości mailowej rozpatrywane będą tylko zgłoszenia wysłane z adresu mailowego podanego na koncie Korzystającego.

f. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 30 dni od prawidłowego otrzymania zgłoszenia. Biblioteka będzie dokładała starań, aby reklamacje były rozpatrywane w możliwie najszybszym terminie.

g. W przypadku uznania reklamacji korzystającemu będzie przysługiwała możliwość wyboru innego ubrania albo przesłanie innego egzemplarza tego samego ubrania lub rabat w wysokości 25 % miesięcznego pakietu.

h. Możliwość wyboru innego ubrania, przesłanie innego egzemplarza tego samego ubrania lub udzielenie rabatu nie będzie przysługiwać, jeżeli Korzystający zerwie metkę przeznaczoną do akceptacji ubrania znajdującą się na ubraniu.

i. Jeżeli w chwili wydania Korzystającemu ubrania (tj. po jego otrzymaniu i przed zerwaniem metki) miało one wady, które uniemożliwiają używanie rzeczy albo jeżeli wady takie powstały później, a Biblioteka mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunęła ich w czasie odpowiednim albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą Korzystający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

j. Korzystający, działając jako konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego. Usługodawca informuje, że konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

k. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Korzystającym będącym konsumentem, a Biblioteką, o ile związane są z korzystaniem z Usług dostępnych w Serwisie, mogą zostać poddane przez Korzystającego procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link do platformy ODR znajduje się na podstronach Serwisu WWW). Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Korzystającego będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).


9. Sposoby komunikacji z Biblioteką, dane Biblioteki.

a. Komunikacja z Biblioteką we wszystkich sprawach jest możliwa za pośrednictwem:

- formularza kontaktowego znajdującego się na Koncie Korzystającego,
- wiadomości mailowych z adresu mailowego podanego przez Korzystającego na jego Koncie na adres mailowy Biblioteki – hello@bibliotekaubran.pl,


b. Biblioteka ubrań to nazwa handlowa serwisu bibliotekaubran.pl prowadzonego przez Biblioteka Ubrań sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Łubinowa 1 C / 3 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000665657. Numer telefonu kontaktowego: ___________ .


10. Wymagania systemowe do działania Serwisu. Sposób korzystania z Serwisu.

a. Dla prawidłowego działania Serwisu wymagane są następujące parametru sprzętowe i programowe:

_________________ .